Project Officer - LIFE Celtic Rainforest

  • Job Reference: SNPA 2020 026
  • Date Posted: 20 November 2020
  • Recruiter: Snowdonia National Park - Life Project
  • Location: Penrhyndeudraeth
  • Salary: £27,741 to £31,346
  • Sector: Membership Officer
  • Job Type: Contract
  • Duration: Until July 2025

Job Description

Project Officer - LIFE Celtic Rainforest
National Park Office, Penrhyndeudraeth

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.

The LIFE Celtic Rainforest project is a seven year, £7M LIFE funded programme. The aim is to restore and bring into favourable conservation status a significant amount of designated Western Atlantic Oak Woodland sites in Wales. The Celtic Rainforest Wales Project has received funding from the LIFE Programme of the European Union.

We are looking for a bilingual (Welsh and English) Project Officer to join us on a long-term contract until July 2025 and support the success of this project.

The Benefits

- Salary of £27,741 - £31,346 per annum
- Support an exciting project that aims to save Welsh native species and endangered habitats
- Join a talented team who are passionate about protecting Welsh wildlife
- Work from offices based in one of the UK’s most beautiful sites

The Role

As a Project Officer, you will ensure the effective delivery of the LIFE Celtic Rainforest project.

Working as part of a small team, you will:

- Secure and manage statutory consent for project activities
- Manage contractor workloads, timing and work zones
- Assist with public engagement events
- Manage part of the capital ground works budget
- Write reports and collate data

About You

To join us as a Project Officer, you’ll need:

- Project delivery experience
- Experience with GIS and GPS equipment and mapping processes
- Fluency in Welsh, in addition to English
- An understanding of invasive species management in woodland environments
- A degree level qualification
- A full driving licence and access to your own vehicle

A First Aid qualification would be beneficial to your application.

Other organisations may call this role Project Co-ordinator, Programme Officer, Project Delivery Officer, Programme Delivery Officer, Conservation Project Co-ordinator or Conservation Project Officer.

The closing date for applications 10.00am on Tuesday, 8th December 2020.

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.

So, if you are ready to take on your next challenge as a Project Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Welsh translation:

Swyddog Prosiect - Coedwig Law Geltaidd LIFE
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Mae prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE yn rhaglen saith mlynedd gwerth £ 7M wedi'i hariannu gan LIFE. Y nod yw adfer a dod â statws sylweddol o safleoedd Coetir Derw Gorllewinol yr Iwerydd yng Nghymru i statws cadwraeth ffafriol. Mae Prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru wedi derbyn cyllid gan Raglen LIFE yr Undeb Ewropeaidd.

Rydym yn chwilio am Swyddog Prosiect dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) i ymuno â ni ar gontract tymor hir tan Orffennaf 2025 i gefnogi llwyddiant y prosiect hwn.

Y Buddion

- Cyflog o £ 27,741 - £ 31,346 y flwyddyn
- Cefnogi prosiect cyffrous sy'n anelu at achub rhywogaethau brodorol Cymru a chynefinoedd sydd mewn perygl
- Ymunwch â thîm talentog sy'n angerddol am amddiffyn bywyd gwyllt Cymru
- Gweithio o swyddfeydd yn un o safleoedd harddaf y DU

Y Swydd

Fel Swyddog Prosiect, byddwch yn sicrhau bod prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE yn cael ei gyflawni'n effeithiol.

Gan weithio fel rhan o dîm bach, byddwch yn:

- Sicrhau a rheoli caniatâd statudol ar gyfer gweithgareddau prosiect
- Rheoli llwythi gwaith contractwyr, parthau amseru a gwaith
- Cynorthwyo gyda digwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd
- Rheoli rhan o'r gyllideb gwaith tir cyfalaf
- Ysgrifennu adroddiadau a choladu data

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Swyddog Prosiect, bydd angen:

- Profiad o gyflawni prosiectau
- Profiad gydag offer a phrosesau mapio GIS a GPS
- Rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
- Dealltwriaeth o reoli rhywogaethau ymledol mewn amgylcheddau coetir
- Cymhwyster lefel gradd
- Trwydded yrru lawn a mynediad i'ch cerbyd eich hun

Byddai cymhwyster Cymorth Cyntaf yn fuddiol i'ch cais.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gydlynydd Prosiect, Swyddog Rhaglen, Swyddog Cyflenwi Prosiect, Swyddog Cyflenwi Rhaglenni, Cydlynydd Prosiect Cadwraeth neu Swyddog Prosiect Cadwraeth.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10.00yb ar ddydd Mawrth yr 8fed Rhagfyr 2020.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac maent wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a'r holl ymgeiswyr am gyflogaeth.

Felly, os ydych chi'n barod i ymgymryd â'ch her nesaf fel Swyddog Prosiect, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.